สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลชุมพลบุรี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 86 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  แสงทอง
 
1. นางบุญสม  อรัญญิก
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงอรอินทุ์  ตำปาน
 
1. นายวีรพนธ์  ฤทธิรณ
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 81 ทอง 12 1. เด็กหญิงธิติญา  ทองคำสาร
 
1. นางวิจิตรประภา  อิฐรัตน์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 89 ทอง 8 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  แสนรัง
 
1. นางวิจิตรประภา  อิฐรัตน์
 
5 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 84 ทอง 4 1. เด็กชายศิลป์ชัย  สละ
2. เด็กชายสิรวิชญ์  ทุมทอง
 
1. นางสาวธนาลินี  ชมดี
2. นายสรวิศ  อรรคสาร
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงทัศนียภรณ์  สุขเกษม
2. เด็กหญิงพัชริดา  แก้วลา
3. เด็กหญิงพิมพ์นิภา  โสนะชัย
 
1. นางเพช็รา  พรมตวง
2. นางวนิดา  มั่นหมาย
 
7 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 90 ทอง 11 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ฤทธิรณ
 
1. นางชไมพร  ศรีเกิน