สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามัคคีศึกษา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กชายกิติภพ  สัตย์ฌุชนม์
2. เด็กหญิงนนิชา  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วละออ
 
1. นางสาวขัตติยา  น้ำยาทอง
2. นางสาวนงลักษณ์  สุระสังข์
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์   ปะมะพุดโต
2. เด็กชายนครินทร์  หงษ์ทอง
3. เด็กหญิงอรณิชา   ปิดตานัง
 
1. นางสาวสิริมณี   ประเจริญ
2. นางมยุรี  บุญเริ่ม
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิติภพ  สัตย์ฌุชนม์
2. เด็กหญิงอรณิชา  ปิดตานับ
 
1. นางสาวขัตติยา  น้ำยาทอง
2. นายศุภชัย  ไค่นุ่นโพธิ์
 
4 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณรงค์ฤทธิ์  คงโสมา
2. เด็กหญิงนนิชา  หงษ์ทอง
 
1. นางสาวขัตติยา   น้ำยาทอง
2. นางสาวสิริมณี  ประเจริญ
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญาวีร์  ปะมะพุดโต
2. เด็กหญิงสุภาวดี  แก้วละออ
 
1. นางสาวขัตติยา  น้ำยาทอง
2. นางมยุรี  บุญเริ่ม
 
6 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภูษิต  ดวงสำราญ
 
1. นางสาวขัตติยา   น้ำยาทอง
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายบุณวัทน์   จันขอนแก่น
2. เด็กชายสุรเชษฐ์   อยู่สุข
 
1. นายพรเลิศ   ซื่อสัตย์
2. นายอภิชา   มั่นจิต