สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ป.4-ป.6 63 ทองแดง 11 1. เด็กชายกฤษณะ    จันทน์ปา
2. เด็กหญิงน้ำค้าง  พิผ่วนนอก
3. เด็กชายภูตะวัน   หมวกเหล็ก
 
1. นางณัฐกาญจน์  เจนไชย
2. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 2 ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  ศาลางาม
2. เด็กหญิงดมิสา  อ่อนไธสง
3. เด็กหญิงนรินทร์  เทพเดช
 
1. นางณัฐกาญจน์  เจนไชย
2. นางสาวสุมาลี  กุงไธสง
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงกานต์ธิดา   ชูโพธิ์
2. เด็กหญิงขวัญฤทัย   เรืองชัย
3. เด็กชายจันทมณี   เศษมาก
4. เด็กชายตะวันฉาย   ดีคง
5. เด็กชายสายไหม   กลางสวัสดิ์
 
1. ดร.สุธิรา   เภาสระคู
2. นายเกรียงไกร   ภูมิเขต
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กหญิงวิลาสินี  มาทา
2. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   ราชสีห์ภูมิ
3. เด็กหญิงสายฝน  พลแสน
4. เด็กหญิงอรณิชา เทพเดช  เทพเดช
5. เด็กหญิงอัญชลี   โพธิ์ศรี
 
1. ดร.สุธิรา  เภาสระคู
2. นายเกรียงไกร   ภูมิเขต
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 80 ทอง 12 1. เด็กชายชาริษา   เจริญรัมย์
2. เด็กชายทรงวุฒิ   อินทะชัย
 
1. นายบุญศรี   สวนเกตุ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กหญิงมนสิริ   สุขล้ำ
 
1. นายอวยชัย  เจนไชย
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 81 ทอง 7 1. เด็กหญิงสมฤดี  สีเขียว
2. เด็กหญิงอินทิรา  ศาลางาม
 
1. นายวัฒน์ชนก  พรหมสุรินทร์
2. นายอวยชัย  เจนไชย
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 90 ทอง 6 1. เด็กหญิงกมลวรรร   บดีธีรโยธิน
2. เด็กชายฑิมพิทา   เดชบุญ
 
1. นายอวยชัย  เจนไชย
2. นายวัฒน์ชนก  พรหมสุรินทร์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์ศรี
 
1. นายอวยชัย  เจนไชย
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 84.33 ทอง 7 1. เด็กชายนพรัตน์  บุญขลิบ
 
1. นายอวยชัย  เจนไชย
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงนภัสสร   ประพฤตินอก
 
1. นายอวยชัย   เจนไชย
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจันทนันท์   ทุมขอน
2. เด็กชายชโลทร  ดีอ่อนรัมย์
3. เด็กชายภราดร  ลิออนรัมย์
4. เด็กชายรติพงษ์  เอ้ไธสง
5. เด็กชายวัฒนา  ประทุมวัง
6. เด็กชายอติวัณณ์   เทพเดช
7. เด็กชายอนิวัตต์    เอื้อนไธสง
8. เด็กชายอภิรักษ์  ทานคำ
 
1. นายทวิทย์  ประริเตสังข์
2. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงขนิษฐา   อินทะชัย
2. เด็กหญิงดาลิณี   เจริญรัมย์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีถวิล   ท่อเจริญ
2. นายสายัณห์   ศรีกุฏ
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงบุษญา   บุตรดี
2. เด็กหญิงอรอุมา   ยอดยา
3. เด็กหญิงเยาวเรศ   เดชขุนรัมย์
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐนิชา   เดชรัมย์
2. เด็กหญิงศรารัตน์   ทองสด
3. เด็กหญิงเมธินี   มงคุณ
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจริยาพร   พันธ์แสนซา
2. เด็กชายณัฐนรี   พูลมณี
3. เด็กหญิงเพ็ญพิชชา   วงศ์ทวี
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนัญญา   พันชะดาม
2. เด็กหญิงปภัสรา  ดีอ่อนรัมย์
3. เด็กหญิงวรียา   สุดหาร
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์
2. นายทวิทย์   ประริเตสังข์
 
18 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สอนเปีย
2. เด็กหญิงนันทิชา  ระดาดาษ
3. เด็กหญิงศิริอร  สนโศรก
 
1. นางนิรภัย  ศรีเจริญ
2. นางสาวแววดาว  เชือกรัมย์
 
19 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิรวัฒน์  นาโควงศ์
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
20 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตกร  ทองจันทร์
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายกิตกร  ทองจันทร์
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์
 
22 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธีรพล   พลรบ
 
1. นางลำพูน   ประริเตสังข์