สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระขุดดงสำราญวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  โพธิ์ศรี
 
1. นายอวยชัย  เจนไชย
 
2 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สอนเปีย
2. เด็กหญิงนันทิชา  ระดาดาษ
3. เด็กหญิงศิริอร  สนโศรก
 
1. นางนิรภัย  ศรีเจริญ
2. นางสาวแววดาว  เชือกรัมย์
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 73 เงิน 4 1. เด็กชายกิตกร  ทองจันทร์
 
1. นางลำพูน  ประริเตสังข์