สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 73 เงิน 11 1. เด็กหญิงกนกอร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงกมลชนก  สีเป้ง
3. เด็กหญิงนันทิยา  บุญทวี
4. เด็กหญิงบัณฑิตา   มาหลำ
5. เด็กหญิงวิกานดา  ทองทัพไทย
 
1. นางสุวิมล   สายธนู
2. ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์  งามศิริ
 
2 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.1-ป.3 75 เงิน 9 1. เด็กหญิงชลดา   หาญชนะ
 
1. นางจีระวรรณ    วงศ์ฉลาด
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  มั่งชูพันธ์
2. เด็กชายวรากรณ์  ไชยยิ่ง
 
1. นางวราภรณ์  สุวรรณขิน
2. ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์  งามศิริ
 
4 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 70 เงิน 9   1. นางสาวอังคณา  เทียวมงคล