สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสนมศึกษาคาร สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรนภา   ชัยช่วย
 
1. นางสมนึก  ทองดาประดิษฐ์์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   จอมหงษ์
 
1. นางกิ่งกาญจน์  วงศ์ฉลาด
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 85 ทอง 6 1. เด็กชายณพิชญ์   จิตหนักแน่น
2. เด็กชายวิศาสตรา   มิทราวงศ์
 
1. ว่าที่ร้อยตรีภูริชกานต์  งามศิริ
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  คำวงศ์
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 89 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐธญา    ใจสัตย์
2. เด็กหญิงปวิชญา   มิ่งขวัญ
3. เด็กหญิงมาลินี   ศรีเมือง
4. เด็กหญิงลลิตา   คำด้วง
5. เด็กหญิงอัญชลีกร   พลไทยสงค์
 
1. นางอาภาภรณ์   จิตหนักแน่น
2. นางสาวจริยาพร   ชัยงาม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลลักษณ์   จอมหงษ์
2. เด็กหญิงดวงหทัย   โฉมอำไพ
3. เด็กหญิงนงลักษณ์   อันมัย
4. เด็กหญิงศศินภา   หอมขจร
5. เด็กหญิงศศิภาตา   วังสะอาด
 
1. นางปัญญลักษณ์   สีงาม
2. นางสุวิมล   สายธนู
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 86.66 ทอง 6 1. เด็กชายตันติกร   สะสม
2. เด็กหญิงสุดารัตน์   ธงพินิจ
 
1. นางจรรยา  ภู่เพ็ชร์
2. นางสมนึก  ทองดาประดิษฐ์์
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชญานิศ  จำปาจีน
2. เด็กหญิงอนัญญา  ภูเฉลิม
 
1. นายปริญญา  สืบสุนทร
2. นายสาธิต  เสริมแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสิริวัลย์  ลาวัลย์
 
1. นางจิตรลดา  ประสมศรี
 
9 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกอร   ชอบธรรม
2. เด็กหญิงกนิษฐา   ถังนอก
3. เด็กหญิงกีรติกา   สุทธิประภา
4. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
5. เด็กหญิงจันทร์ธิชา   บัวไข
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์   จุ่นวาที
7. เด็กหญิงนงลักษณ์   อันมัย
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์   วันทองสังข์
9. เด็กหญิงวิชิตตาวิณี   พระงาม
10. เด็กหญิงศศิธร   เหล่าสกุล
11. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
12. เด็กหญิงโสภาพร  เพิ่มทอง
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
2. นางจิตรลดา   ประสมศรี
3. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
4. นางกิ่งกาญจน์  วงศ์ฉลาด
 
10 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกนกอร  ชอบธรรม
2. เด็กหญิงกนิษฐา  ถังนอก
3. เด็กหญิงกีรติกา  สุทธิประภา
4. เด็กหญิงคูณทรัพย์  จันดารักษ์
5. เด็กหญิงจันทร์ธิชา  บัวไข
6. เด็กหญิงจุฑารัตน์  จุ่นวาที
7. เด็กหญิงนงลักษณ์  อันมัย
8. เด็กหญิงระพีพัฒน์  วันทองสังข์
9. เด็กหญิงวิชิตตาวิณี  พระงาม
10. เด็กหญิงศศิธร  เหล่าสกุล
11. เด็กหญิงศศินภา  หอมขจร
12. เด็กหญิงโสภาพร  เพิ่มทอง
 
1. นางปัญญลักษณ์  สีงาม
2. นางจิตรลดา  ประสมศรี
3. นางจีระวรรณ  วงศ์ฉลาด
4. นางพรประภา  กระชอนสุข
 
11 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัฐกมล  ละม่อม
 
1. นางนุชรีวรรณ  จิตหนักแน่น
 
12 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงฐานียรัตน์  ศิริดวงประเสริฐ
2. เด็กหญิงณิชารีย์  จันทร์หง่อม
3. เด็กหญิงพรกนก  พร้อมจิต
 
1. นางพรประภา  กระชอนสุข
2. นางสาวเอกฤทัย  วงศ์ฉลาด
 
13 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงปานระพี  โพธิภิรมย์
2. เด็กชายวัชระ  ทองงาม
 
1. นางสาวจริยาพร  ชัยงาม
2. นางสาวมัลลิกา  สุภาษร
 
14 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายวัชรพงศ์  จันทร์โค้ง
 
1. นางสาวอังคณา  เทียวมงคล