สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขาม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 79.67 เงิน 8 1. เด็กชายพีรศักดิ์  สุรินทร์ทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงวรนุช  เสาทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรนุช  เสาทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 10 1. เด็กชายบุญโฮม  สร้อยสีหา
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวรนุช  เสาทอง
 
1. นายนิยม  นามโคตร
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวโปงลาง) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายอัษฎาวุธ  สอสมิง
 
1. นายเกียรติสรณ์  ยิ่งใหญ่
 
7 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ป.1-ป.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีรศักดิ์  สุรินทร์ทอง
 
1. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
8 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวแคน) ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
 
1. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  คำเสน
2. เด็กชายนันทพล  จีระพันธ์
3. เด็กหญิงศศินา  คุมสุข
 
1. นายศิริชัย  สระแก้ว
2. นายนิยม  นามโตร
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงจุฬาลักษณ์  น้อยคำ
2. เด็กหญิงชมพูนุช  ภูอวด
3. เด็กหญิงปนัดดา  จักรทอง
4. เด็กหญิงพิมธิดา  ลาภวัน
5. เด็กหญิงอาทิตติยา  ลุนาดี
6. เด็กหญิงแก้วอำพร  หล่าคำ
 
1. นางละอองทิพย์  เกษรจันทร์
2. นางยุพิน  ล้อดงบัง
3. นางสาวอาณัตยา  มานิตย์
 
11 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 87 ทอง 12 1. เด็กหญิงพนิดา  เพ็งงาม
2. เด็กหญิงมณี  โพพันธ์
3. เด็กชายเศรษฐศิริ  การสนธิ์
 
1. นางสาวศิริภา  เพิ่มทอง
2. นางสาวอาณัตยา  มานิตย์
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรพิลัย  พัตรสิงห์
2. เด็กหญิงวนิดา  ธรรมนาม
3. เด็กชายไพโรจน์  ทันใจ
 
1. นางละอองทิพย์  เกษรจันทร์
2. นางยุพิน  ล้อดงบัง
 
13 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  อินทร์เพชร
2. เด็กชายพีรยุทธ  นารอด
3. เด็กชายสิทธินนท์  มั่นแม่น
 
1. นางละอองทิพย์  เกษรจันทร์
2. นางยุพิน  ล้อดงบัง