สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านน้ำคำ(สนง.สลากฯ) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงอรยา  สุวงศ์
 
1. นางเพ็ญศรี  สืบมี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 73.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกชกร  ช่างหม้อ
2. เด็กหญิงกรรณืการ์  เพิ่มผล
3. เด็กหญิงกันต์ทิมาพร  ชินชำนาญ
4. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ผาสุก
5. เด็กหญิงกิตติยาพร  ศรีงาม
6. เด็กชายกิตติศักดิ์  สีหะบุตร
7. เด็กชายจิรายุ  เลาะหะนะ
8. เด็กชายฐิติพร  ช่างหม้อ
9. เด็กชายณัฐพงษ์  บุญปก
10. เด็กชายณัฐพล  นามเขตต์
11. เด็กหญิงณิชกานต์  เพิ่มผล
12. เด็กชายทศพล  หิริโอตัปปะ
13. เด็กหญิงธนิษฐา  ปีจอ
14. เด็กชายนภดล  เพิ่มผล
15. เด็กชายประเวช  หวังผล
16. เด็กชายปวริศร์  สุวงศ์
17. เด็กหญิงปิยวรรณ  รัตนชมภู
18. เด็กหญิงภาวิณี  เกตุแก้ว
19. เด็กหญิงวรันยา  จงใจรักษ์
20. เด็กหญิงวิจิตรา  พิรักษา
21. เด็กหญิงวิมพ์วิภา  สุวงศ์
22. เด็กหญิงวิรตา  เพิ่มผล
23. เด็กหญิงศศินา  ศรีทะโร
24. เด็กหญิงสายวรินทร์  พรเกตุ
25. เด็กหญิงสุพรรษา  ปีจอ
26. เด็กหญิงอนัสชา  อินทร์งาม
27. เด็กหญิงอรยา  สุวงศ์
28. เด็กชายโกเมน  นิยมวัน
 
1. นางสุรณีพร  จงใจรักษ์
2. นางสาวสุภาพร  เพิ่มผล
3. นางพิรชญา  จงใจรักษ์
4. นายบุญเทียม  เพิ่มผล
5. นางเพ็ญศรี  สืบมี
6. นายบุญทัน  เพิ่มผล
7. นางสาวอาทิตยา  บุญมาก
8. นายศุภกร  เข้มทอง