สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนสวาท
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ลำไธสง
3. เด็กหญิงอรอุมา  เพ็งพา
 
1. นางจินตนา  เจริญรัตน์
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. นายฐิตพัฒน์  สุริอาจ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สมใจหวัง
 
1. นางจินตนา  เจริญรัตน์
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ทวีสาร
 
1. นางชนัญญา  ผลไม้
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายพรพิรุณ  บุญมี
2. เด็กชายพรรณิภา  หอมยิ่ง
3. เด็กชายวิสูตร  พยงค์น้อย
 
1. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกิตติธร  หนูเลขา
2. เด็กชายธานินทร์  งามสกล
3. เด็กชายวัชรพงศ์  เติมกล้า
 
1. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.49 ทองแดง 11 1. เด็กชายชยากร  เพิงคำ
2. เด็กชายวรวิทย์  นิลยาน
 
1. นางอัจฉรากรณ์  คุณนาม
2. นายสุวิทย์  โคพันธ์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.12 เข้าร่วม 8 1. นายบุญโชค  ดาแก้ว
2. นายวิรุณ  แก้วสว่าง
 
1. นายสมบรณ์  หล่าจันดี
2. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุวัฒน์  ทาหาญ
2. นายอดิศักดิ์  เหมพิมาย
 
1. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
2. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  บุญภา
3. เด็กหญิงลักษมี  เทียมทอง
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  สอนคำจันทร์
5. เด็กหญิงอิศรา  ขำคง
 
1. นางชนัญญา  ผลไม้
2. นางพนิดา  บัวบาน
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชารียฺ์  หรั่งทอง
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชรัตน์  สระอินทร์
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอโนชา  พนมเครือ
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
13 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  นาไชย
2. เด็กหญิงติวาพร  ทองกัลยา
3. เด็กชายสารินทร์  เพิ่มทอง
4. เด็กหญิงสิริมา  บุญวันนา
5. เด็กหญิงสุธาวี  โพนทอง
6. เด็กหญิงสุภาพร  จีนหลง
7. นายสุรการ  เพิ่มทอง
8. นายสุริยา  ระยาพวง
9. เด็กชายอมรรัตน์  ดอกจันทร์
10. เด็กชายอานนท์  หนองเทา
 
1. นางอภิญญา  ศรีใหญ่
2. นางวัลลา  สระใจ
3. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จอมเกาะ
2. นางสาวดวงกมล  เหลามี
3. นางสาวภัคคินี  หอมจันทร์
 
1. นางสุนีย์  งามชื่น
2. นางสาวจิราพร  กองทอง
 
15 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันษกฤต  ชนะงาม
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
16 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เกิดจันทึก
2. เด็กหญิงวาปี  ขุนทอง
 
1. นางประจวบ  ชินด์ซีลอร์ส
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายครรชิต  ชมพูวิเศษ
2. เด็กหญิงรัศมี  ป้องเขตต์
3. เด็กชายอนุชาติ  เติมสุข
 
1. นางสาวจิราพร  กองทอง
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
18 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายคมสันต์  หลักกล้า
2. เด็กชายจีรศักดิ์  อุไรพันธุ์
3. เด็กชายวรวุฒิ  เกตศิริ
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นายสุวิทย์  โคตพันธ์
 
19 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงลำพรรณ  ทองมาก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  กานนท์
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางอภิญญา  ศรีใหญ่
 
20 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงยศพร  สุทำมา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ผกา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองจันทร์
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางอภิญญา  ศรีใหญ่
 
21 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  จอมเกาะ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
 
22 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนริสา  ชุมศรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  รักประเทศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
23 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เทียมทอง
2. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  จอมเกาะ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
24 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายกรินทร์  วอทอง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
25 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทชาติ
2. เด็กชายภูมิไท  สอนปัญญา
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
26 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
 
27 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโสรัส  บุอ่อน
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์