สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 22 เข้าร่วม 12 1. เด็กชายสุรวุฒิ  ทวีสาร
 
1. นางชนัญญา  ผลไม้
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 47.12 เข้าร่วม 8 1. นายบุญโชค  ดาแก้ว
2. นายวิรุณ  แก้วสว่าง
 
1. นายสมบรณ์  หล่าจันดี
2. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
 
3 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงนริสา  ชุมศรี
2. เด็กชายวุฒิชัย  รักประเทศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 50 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกนิษฐา  เทียมทอง
2. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  จอมเกาะ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น