สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 61 ทองแดง 11 1. นายฐิตพัฒน์  สุริอาจ
2. นางสาวพิมพ์ชนก  สมใจหวัง
 
1. นางจินตนา  เจริญรัตน์
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 61.49 ทองแดง 11 1. เด็กชายชยากร  เพิงคำ
2. เด็กชายวรวิทย์  นิลยาน
 
1. นางอัจฉรากรณ์  คุณนาม
2. นายสุวิทย์  โคพันธ์
 
3 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ  จอมเกาะ
2. นางสาวดวงกมล  เหลามี
3. นางสาวภัคคินี  หอมจันทร์
 
1. นางสุนีย์  งามชื่น
2. นางสาวจิราพร  กองทอง