สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 71.07 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายภานุวัฒน์  ทาหาญ
2. นายอดิศักดิ์  เหมพิมาย
 
1. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
2. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงณิชารียฺ์  หรั่งทอง
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
3 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงพิมพ์วรีย์  เกิดจันทึก
2. เด็กหญิงวาปี  ขุนทอง
 
1. นางประจวบ  ชินด์ซีลอร์ส
 
4 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายครรชิต  ชมพูวิเศษ
2. เด็กหญิงรัศมี  ป้องเขตต์
3. เด็กชายอนุชาติ  เติมสุข
 
1. นางสาวจิราพร  กองทอง
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงจันทร์พิมพ์  จอมเกาะ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายโสรัส  บุอ่อน
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์