สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรัตนวิทยาคม สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิราพร  แสนสวาท
2. เด็กหญิงรัตนาพร  ลำไธสง
3. เด็กหญิงอรอุมา  เพ็งพา
 
1. นางจินตนา  เจริญรัตน์
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 85 ทอง 5 1. เด็กชายพรพิรุณ  บุญมี
2. เด็กชายพรรณิภา  หอมยิ่ง
3. เด็กชายวิสูตร  พยงค์น้อย
 
1. นางนวลจันทร์  รัตนธรรมมา
2. นายสมบูรณ์  หล่าจันดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลณัฐ  ชนะงาม
2. เด็กหญิงปรีดาภรณ์  บุญภา
3. เด็กหญิงลักษมี  เทียมทอง
4. เด็กหญิงหทัยภัทร  สอนคำจันทร์
5. เด็กหญิงอิศรา  ขำคง
 
1. นางชนัญญา  ผลไม้
2. นางพนิดา  บัวบาน
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนุชรัตน์  สระอินทร์
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายอโนชา  พนมเครือ
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
6 กิจกรรมท้องถิ่น การแข่งขันเดี่ยวดนตรีพื้นเมือง (เดี่ยวพิณ) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสันษกฤต  ชนะงาม
 
1. นายธรรมรัตน์  มีโสภา
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กชายคมสันต์  หลักกล้า
2. เด็กชายจีรศักดิ์  อุไรพันธุ์
3. เด็กชายวรวุฒิ  เกตศิริ
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นายสุวิทย์  โคตพันธ์
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงลำพรรณ  ทองมาก
2. เด็กหญิงศุภิสรา  เที่ยงตรง
3. เด็กหญิงสรัลรัตน์  กานนท์
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางอภิญญา  ศรีใหญ่
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงยศพร  สุทำมา
2. เด็กหญิงรัตนาภรณ์  จันทร์ผกา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  ทองจันทร์
 
1. นางนุจรินทร์  สทุมรัมย์
2. นางอภิญญา  ศรีใหญ่
 
10 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 80 ทอง 14 1. เด็กชายกรินทร์  วอทอง
2. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
11 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธันย์ชนก  อินทชาติ
2. เด็กชายภูมิไท  สอนปัญญา
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์
2. นางสุนีย์  งามชื่น
 
12 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัทมาภรณ์  เหล่าเลิศ
 
1. นางสาวชยาภัทร์  ไชยวงศ์