สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเนตรนารี  สมรูป
 
1. นางปิยะภา  โสรถาวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จันทร์แดง
 
1. นางปิยะภา  โสรถาวร
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพันธ์  มีพันธ์
2. เด็กหญิงปาณิตา  สุดคนึง
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธนพล  ปะกะตัง
2. เด็กหญิงศานันทินี  สุดคนึง
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
2. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงมาริสา  โสภณ
 
1. นายภูมิพิทักษ์  เจริญไว
 
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จันทร์แดง
2. เด็กหญิงราตรี  แก้วปุม
3. เด็กหญิงเนตรนารี  สมรูป
 
1. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
2. นางภิสมบท  จันทรคติ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อังกินันท์
2. เด็กหญิงศรันยา  ชมทอง
3. เด็กหญิงศานันทินี  สุดคนึง
4. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานงาม
5. เด็กหญิงสายฝน  สร้อยประดิษฐ์
 
1. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
2. นางศิรินภา  ทองเงิน
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานงาม
 
1. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงอัญชลี  เพชรกวัก
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วตา
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 63 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงอมรา  ปานทอง
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐธิดา  อังกินันท์
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวิมนต์  แก้วตา
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกิตติพงษ์  ทองมาน
2. เด็กหญิงสุวิมนต์  แก้วตา
 
1. นางสาวกัญฎา  ยินดีฉาย
2. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
 
15 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประสุตา  สาระ
2. เด็กหญิงมาริสา  โสภณ
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 83 ทอง 10 1. เด็กชายชาญวิทย์  สมสวย
2. เด็กชายชินวัตร  แก้วปุม
3. เด็กชายธำรงค์ศักดิ์  ชื่นจิตร
 
1. นายธีรพงศ์  เชื้อเจริญ
 
17 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 10 1. เด็กหญิงปพิชญา  ชินรัมย์
 
1. นางศิรินภา  ทองเงิน
 
18 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 10 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ไกรเสือ
2. เด็กหญิงอุรัสยา  ไกรเสือ
 
1. นางศิรินภา  ทองเงิน
2. นางภิสมบท  จันทรคติ
 
19 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 64 ทองแดง 8 1. เด็กชายพีรพัฒน์  พรมศรี
2. เด็กชายวรศักดิ์  นิยมสกุล
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ