สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านพรมเทพ(พรมเทพราษฎร์บำรุง) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 76 เงิน 8 1. เด็กหญิงเนตรนารี  สมรูป
 
1. นางปิยะภา  โสรถาวร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงพิมพ์ประภา  จันทร์แดง
 
1. นางปิยะภา  โสรถาวร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ปานงาม
 
1. นางศิริวรรณ  ชุมสุข
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 76 เงิน 8 1. เด็กชายนัตพงษ์  แก้วตา
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76 เงิน 4 1. เด็กหญิงสุวิมนต์  แก้วตา
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. เด็กหญิงประสุตา  สาระ
2. เด็กหญิงมาริสา  โสภณ
 
1. นางสาวภัทรีญา  จันทรคติ