สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนผาแดงวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. นายจิตรกร  ทวีวุฒิ
 
1. นางสาววัชรี  บุญเลิศ
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงภัทราภรณ์  สรายทอง
2. เด็กหญิงสุภาภรณ์  บุญสุข
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูเงิน
 
1. นางธัญญา  แอบศรีหาด
2. นางนิยม  แสงทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 80 ทอง 9 1. เด็กหญิงณัฐชยา   บุญมี
2. เด็กชายทวีศักดิ์  สำอางค์
3. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูเงิน
 
1. นางธัญญา  แอบศรีหาด
2. นายคมสัน  สุวรรณโท
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 90 ทอง 5 1. เด็กหญิงอรอนงค์  สายสาลี
 
1. นางสมบูรณ์  แทนสมบัติ
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงเกสร  สีลาครู
 
1. นายเทพประธีป  สิมมา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 92.1 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายคมสัน  ขันถม
2. นางสาวสุทธิณี  บูรณะ
 
1. นางสมบูรณ์  แทนสมบัติ
2. นางผุสดี  บุญปัญญา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กชายนนทกร  เพ็งพินิจ
2. นายปรีชา  พิมพ์น้อย
3. เด็กชายสมิต  โพธิ์วัง
 
1. นายเทพประธีป  สิมมา
2. นางผุสดี  บุญปัญญา
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 86.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศิริกาล  พิมพ์น้อย
 
1. นายปิยวัฒน์  พิมพ์ลา
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 11 1. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  ภูเงิน
 
1. นางเจียมใจ  สายกระสุน
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. นางสาวณัฐธิดา  เพ็งพินิจ
2. เด็กหญิงสิริยากร  มาตย์เทพ
 
1. นางพนมพร  บำรุงนาม
 
11 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ผลพิบูลย์
2. นางสาวเกศรินทร์  วรจักร์
 
1. นายปิยวัฒน์  พิมพ์ลา
2. นางสาวภัทรวรรณ  โถนทา
 
12 คอมพิวเตอร์ การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายปรีชา  บุตรแสง
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  บุญเลิศ
 
1. นายปิยวัฒน์  พิมพ์ลา
2. นางสาวภัทรวรรณ  โถนทา
 
13 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงกรรณิกา  พิศภิรมย์
2. เด็กชายชิตพล  สารภี
 
1. นายปิยวัฒน์  พิมพ์ลา
2. นางสาวภัทรวรรณ  โถนทา
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 87 ทอง 6 1. เด็กหญิงวิภาดา  สิงห์สุระ
2. เด็กหญิงสกุลทิพย์  อินโยธา
3. เด็กหญิงสุธิชา  สหุนันต์
 
1. นางสุณิสา  ศรีคราม
2. นางสาวนวลจันทร์  จำปาทอง
 
15 ปฐมวัย การเล่านิทานประกอบท่าทาง ปฐมวัย 88 ทอง 12 1. เด็กหญิงสมฤทัย  วงษ์แสง
 
1. นางสาวภัทรวรรณ  โถนทา
 
16 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 89 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  กาบภิรมย์
 
1. นางธัญญา  แอบศรีหาด
 
17 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสันติ  มะโนรัตน์
2. เด็กชายสุรชัย  ผลอินทร์
 
1. นางสาววัชรี  บุญเลิศ
 
18 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐพร  กาบภิรมย์
2. เด็กชายบุญยทรัพย์  วุฒิยา
 
1. นางธัญญา  แอบศรีหาด
2. นางนิยม  แสงทอง
 
19 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกนกพร  พันมะณีย์
 
1. นายปิยวัฒน์  พิมพ์ลา
 
20 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปัญญานุภาภรณ์  ไชยปัญญา
2. เด็กหญิงสุธาทิพย์  จิตเจริญ
3. เด็กชายอภินันท์  ขันถม
 
1. นางสมเกียรติ  ห้าวหาญ
2. นางธัญญา  แอบศรีหาด