สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โพธิ์บุญ
 
1. นางตวงรัตน์  สาขะจันทร์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรนภัส   อุดมพันธ์
 
1. นางอำนวยพร  ผดาวัลย์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. นายนครินทร์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอาทิติยารัตน์  จินดาขันธ์
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จำปาเลียง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   คำภีระ
3. เด็กหญิงอุษา  ชุมแน่น
 
1. นางธันยาภรณ์  ภูมิงาม
2. นางบุญจีน   ศรีโท
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  แก้วข้อนอก
2. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงเก็จมณี  แพงวิเศษ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  โคตรทอง
2. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. นางสาวยุธิดา   จันทะพันธ์
2. นางสาวสุกานดา   บุญราช
3. นางสาวสุพัตรา   บุญราช
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  โคตรทอง
2. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชิดชนก   เพ็งภู่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงดาว
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา   เชื้อบัณฑิต
4. เด็กหญิงศิริญากร   ดวงดาว
5. เด็กหญิงสิริรัตน์   ยางงาม
 
1. นางธันยาภรณ์  ภูมิงาม
2. นางบุญจีน  ศรีโท
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรมัณยา  ยินดี
2. เด็กหญิงรัตนติพร   เติมใจ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ยางงาม
4. เด็กหญิงสุกัญญา   สุจริต
5. เด็กหญิงสุวนันท์  อินทชาติ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชาลี
2. นางสาวเสาร์วิภา  ทวีฤทธิ์
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก   ทองอาบ
2. เด็กชายวิทยาพนธ์  ปานไม้
 
1. นายพิเชษฐ์  ชาลี
2. นางภาวีนา  ชาลี
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลเนตร  อรรคบุตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุริยงคต
 
1. นางสาวปาลียา  กมล
2. นางบุญจีน  ศรีโท
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา   ปอยทอง
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑิภาพร   เพิ่มมิตร
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. นางสาวเบญจมาภรณ์   สอนพรม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรารัตน์   พันเลิศ
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
15 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงแก้ว   นนท์ตา
2. นางสาวปริศนา   สุขเป็ง
3. เด็กหญิงละเอียด   สอนรมย์
4. นางสาววรารัตน์  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายสมพงษ์   ดวงมาลา
6. เด็กชายสรายุทธ  บุญเต็ม
7. นายสุรศักดิ์   รอดโพธิ์ทอง
8. นายสุรศักดิ์   ภูบ้านเช้า
9. เด็กหญิงอินทุอร  คุมสุข
10. นายเกรียงไกร   อ่อนศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นางสุคนธ์  ศรีจุดานุ
3. นายวิเชียร  จักรคำ
 
16 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงแก้ว   นนท์ตา
2. เด็กหญิงธิติมา   สมดี
3. เด็กหญิงปวีณา   วรรณา
4. เด็กหญิงละเอียด   สอนรมย์
5. นายสุรศักดิ์   ภูบ้านเช้า
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ศิลาอุดม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
3. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมภู่   สุโพธิ์
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธนพร   ละเมียดดี
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายภานุพงศ์   ใยเมือง
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิติยากร   จันทร์อุดม
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
21 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระนันท์   อินทะสุข
2. เด็กหญิงพิลาวัลย์   พุทธานุ
3. เด็กชายสิทธิกร   มูลภาค
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
22 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุติพร   อินทรชาติ
2. เด็กหญิงวีรยา   ผกาแก้ว
 
1. นางอรประภา  ศรีพรม
 
23 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัณณิกา   ลิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายนครินทร์   บุญสินชัย
 
1. นางอรประภา  ศรีพรม
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา   เพียงตา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    กมล
3. นายประสิทธิ์   บุญราช
 
1. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
2. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
 
25 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 10 1. เด็กชายฐิติพงศ์   ดวงเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   กมล
3. เด็กชายธนันชัย   หาผล
 
1. นางกุลธิดา  กระเบา
2. นางพัชรินทร์  จินดาศรี
 
26 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายประวิทย์  ศรีโท
 
1. นายวัชระ  ตุพิมาย
 
27 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลรัตน์    คงนิล
2. เด็กชายวีรพล   ฉายา
3. นางสาวอุมาพร   โพพา
 
1. นายวัชระ  ตุพิมาย
2. นางสาวสกุณา  ยวงทอง