สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 11 1. นายนครินทร์   โพธิ์ศรี
 
1. นางสาวอาทิติยารัตน์  จินดาขันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 38.42 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  จำปาเลียง
2. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   คำภีระ
3. เด็กหญิงอุษา  ชุมแน่น
 
1. นางธันยาภรณ์  ภูมิงาม
2. นางบุญจีน   ศรีโท
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงธนพร   ละเมียดดี
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง