สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 64 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงพรนภัส   อุดมพันธ์
 
1. นางอำนวยพร  ผดาวัลย์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงกลิ่นสุคนธ์  แก้วข้อนอก
2. เด็กหญิงสุนิสา  อ่อนศรี
3. เด็กหญิงเก็จมณี  แพงวิเศษ
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  โคตรทอง
2. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงรมัณยา  ยินดี
2. เด็กหญิงรัตนติพร   เติมใจ
3. เด็กหญิงวิชุดา  ยางงาม
4. เด็กหญิงสุกัญญา   สุจริต
5. เด็กหญิงสุวนันท์  อินทชาติ
 
1. นายพิเชษฐ์  ชาลี
2. นางสาวเสาร์วิภา  ทวีฤทธิ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 11 1. นางสาวจิรารัตน์   พันเลิศ
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 61 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกิติยากร   จันทร์อุดม
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง