สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.4-ป.6 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงธัญญาเรศ  โพธิ์บุญ
 
1. นางตวงรัตน์  สาขะจันทร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. นางสาวยุธิดา   จันทะพันธ์
2. นางสาวสุกานดา   บุญราช
3. นางสาวสุพัตรา   บุญราช
 
1. นางสาวภิญญาพัชญ์  โคตรทอง
2. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกุลเนตร  อรรคบุตร
2. เด็กชายเกียรติศักดิ์  สุริยงคต
 
1. นางสาวปาลียา  กมล
2. นางบุญจีน  ศรีโท
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 77 เงิน 7 1. นางสาวเบญจมาภรณ์   สอนพรม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 71 เงิน 4 1. เด็กหญิงชมภู่   สุโพธิ์
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายภานุพงศ์   ใยเมือง
 
1. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
7 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. เด็กหญิงจุติพร   อินทรชาติ
2. เด็กหญิงวีรยา   ผกาแก้ว
 
1. นางอรประภา  ศรีพรม
 
8 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 76 เงิน 9 1. เด็กหญิงกัณณิกา   ลิ้มประเสริฐ
2. เด็กชายนครินทร์   บุญสินชัย
 
1. นางอรประภา  ศรีพรม
 
9 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 78 เงิน 10 1. เด็กชายฐิติพงศ์   ดวงเกตุ
2. เด็กชายณัฐวุฒิ   กมล
3. เด็กชายธนันชัย   หาผล
 
1. นางกุลธิดา  กระเบา
2. นางพัชรินทร์  จินดาศรี