สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปทุมมาศวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงชิดชนก   เพ็งภู่
2. เด็กหญิงณัฐธิดา   ดวงดาว
3. เด็กหญิงพันธ์วิรา   เชื้อบัณฑิต
4. เด็กหญิงศิริญากร   ดวงดาว
5. เด็กหญิงสิริรัตน์   ยางงาม
 
1. นางธันยาภรณ์  ภูมิงาม
2. นางบุญจีน  ศรีโท
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชิดชนก   ทองอาบ
2. เด็กชายวิทยาพนธ์  ปานไม้
 
1. นายพิเชษฐ์  ชาลี
2. นางภาวีนา  ชาลี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. นางสาวปนัดดา   ปอยทอง
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมณฑิภาพร   เพิ่มมิตร
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวดวงแก้ว   นนท์ตา
2. นางสาวปริศนา   สุขเป็ง
3. เด็กหญิงละเอียด   สอนรมย์
4. นางสาววรารัตน์  ศรีวิเศษ
5. เด็กชายสมพงษ์   ดวงมาลา
6. เด็กชายสรายุทธ  บุญเต็ม
7. นายสุรศักดิ์   รอดโพธิ์ทอง
8. นายสุรศักดิ์   ภูบ้านเช้า
9. เด็กหญิงอินทุอร  คุมสุข
10. นายเกรียงไกร   อ่อนศรี
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นางสุคนธ์  ศรีจุดานุ
3. นายวิเชียร  จักรคำ
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวดวงแก้ว   นนท์ตา
2. เด็กหญิงธิติมา   สมดี
3. เด็กหญิงปวีณา   วรรณา
4. เด็กหญิงละเอียด   สอนรมย์
5. นายสุรศักดิ์   ภูบ้านเช้า
6. เด็กหญิงเบญจวรรณ   ศิลาอุดม
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นายบูรณ์เจริญ  จินดาศรี
3. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิระนันท์   อินทะสุข
2. เด็กหญิงพิลาวัลย์   พุทธานุ
3. เด็กชายสิทธิกร   มูลภาค
 
1. นางฉัลยาญาราภรณ์  ทวีแสง
2. นางสาวสกุณา  ยวงทอง
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชลดา   เพียงตา
2. เด็กหญิงธัญญลักษณ์    กมล
3. นายประสิทธิ์   บุญราช
 
1. นายสุนทร  เพ็ญจันทร์
2. นางนิรมล  สัตย์ซื่อ
 
9 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 8 1. เด็กชายประวิทย์  ศรีโท
 
1. นายวัชระ  ตุพิมาย
 
10 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิมลรัตน์    คงนิล
2. เด็กชายวีรพล   ฉายา
3. นางสาวอุมาพร   โพพา
 
1. นายวัชระ  ตุพิมาย
2. นางสาวสกุณา  ยวงทอง