สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาเลา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงปลายเดือน  ประทินสี
 
1. นางสาวอมรรัตน์  คงแถลง
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 56 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงภูทอง  สุกสี
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปราโมทย์  อยู่อย่างสุข
2. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
3. เด็กหญิงศิริพิชณ์  กล้าจริง
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงชลธิชา  ย่างสุข
2. เด็กหญิงวรรณวิภา  ชินรัมย์
3. เด็กหญิงสุมาลี  เอนกดี
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
2. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
5 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 -    
6 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 -1 -    
7 วิทยาศาสตร์ การประะกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนัฐพร  จิตสุข
2. เด็กชายพีระศักดิ์  สานนท์
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
2. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ป.1-ป.6 80 ทอง 6 1. เด็กชายผดุงเกียรติ  อยู่อย่างสุข
2. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอุดร
 
1. นางสาวอัจฉราภรณ์  เทียมคลี
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงชลธิชา  ย่างสุข
2. เด็กหญิงวนิดา  โคกแก้ว
3. เด็กหญิงวรรณวิภา  ชินรัมย์
4. เด็กหญิงสาวิตรี  ประทุมแก้ว
5. เด็กหญิงสุทธิดา  ไวฉลาด
 
1. นางสาวพาระนี  พรมตวง
2. นางชลลดา  พิศงาม
 
10 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงสุภาวดี  ศรีธรรม
2. เด็กชายอนุวัฒน์  สำราญสุข
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
2. นายธีรวัต  สายยศ
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงศศิวิมล  ศรีจันทร์
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 74 เงิน 10 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โอทอง
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงนิตยา  จันสิงห์
2. เด็กหญิงสุุมาลี  เอนกดี
 
1. นายชัยศักดิ์  ปิ่นแก้ว
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพีระพัฒน์  อยู่เย็น
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอุดมศักดิ์  สระแก้ว
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อินอ่อน
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงศิรินทิพย์  แก้วอุดร
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงชนิดาภา  นาคกระแสร์
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวรรณลพ  เชตประโคน
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิริยะ  ประทินสี
 
1. นายกิตติพงศ์  มงคุณ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 81.33 ทอง 9 1. เด็กชายรุ่งโรจน์  โอทอง
 
1. นางสาวพาระนี  พรมตวง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายสรวิศ  เภาตะนะ
 
1. นางสาวพาระนี  พรมตวง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. เด็กชายกีรติ  ฉุนเชื้อ
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปลายเดือน  ประทินสี
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาทอง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวิทวัส  พรมทิง
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสรินยา  บัวพรม
 
1. นางสาวธัญญธร  ครุฑสุวรรณ
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 62 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงวิภาดา  ร่มเย็น
 
1. นางสาวชุติกาญจน์  จำปาทอง
 
28 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 75 เงิน 11 1. เด็กชายธรรมรัตน์  ร่มเย็น
2. เด็กชายวีระชัย  ร่มเย็น
 
1. นายสิทธิพงศ์  ผิวสร้อย