สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขามโพนทัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรกุล  บุญครอง
2. เด็กหญิงสุกัญญา  ชีวาจร
 
1. นางสมจิตร  สุขตาม
2. นายรพีกิจ  ไพรสินธุ์
 
2 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 91 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิยดา  สร้อยประดิษฐ์
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  อินทรัพย์
 
1. นายโกวิท  ศิลาเณร
2. นางนิศาชล  ศิลาเณร