สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาพืด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกานติมา  ศรีโมรส
2. เด็กหญิงธันยพร  พิกุลทอง
3. เด็กหญิงธิตินันท์  โลนุช
 
1. นายถาวร  โสมโมรา
2. นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ป.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจตุรงค์  พรมศิริ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  สมนาค
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ทองปัญญา
4. เด็กหญิงณัฐชา   ชัยเสนา
5. เด็กชายณัฐพล  บุญจันทร์
6. เด็กหญิงทัศนาภรณ์  หงษ์ยนต์
7. เด็กชายนพรัตน์  ครุตนิตย์
8. เด็กชายนฤพนธ์  ศรัทธานุ
9. เด็กชายนิพนธ์  เจริญชัย
10. เด็กหญิงพรทิพย์   แพงฒิสาร
11. เด็กหญิงพรรณษา  มีบุญ
12. เด็กหญิงภาลินี  โสจันทร์
13. เด็กหญิงมุธิดา  พีเกาะ
14. เด็กหญิงลลิตา  วิยาสิงห์
15. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณเลิศ
16. เด็กหญิงสุจิตรา  ศรีไสว
17. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุ่นกุล
18. เด็กชายสุทธิพงษ์  จันทร์โสม
19. เด็กหญิงสุรีวรรณ  จันสด
20. เด็กหญิงเมธาวี   พันธ์นาม
 
1. นางเพ็ญพักตร์  โสพัง
2. นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น
3. นายถาวร  โสมโมรา
4. นายสุธรรม  เจริญรัตน์
5. นางสุกัญญา  ตุ้มทอง
 
3 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงฐิตินันท์   จ่าพิมาย
2. เด็กหญิงณัฐชา   ชัยเสนา
3. เด็กหญิงทัศนาภรณ์   หงษ์ยนต์
4. เด็กหญิงธัญวรรณ   สีสุนนท์
5. เด็กหญิงธิติพร   วิยาสิงห์
6. เด็กหญิงนิภาพร   กุละพัด
7. เด็กหญิงพรทิพย์    แพงฒิสาร
8. เด็กหญิงพรรณษา    มีบุญ
9. เด็กหญิงภาลินี  โสจันทร์
10. เด็กหญิงมุธิดา   พีเกาะ
11. เด็กชายวราวุธ   ปิตรักษา
12. เด็กหญิงสุกัญญา  คุณเลิศ
13. เด็กหญิงสุจิตรา   ศรีไสว
14. เด็กหญิงอินทุอร   จันทร์โสม
15. เด็กหญิงเมธาวี   พันธ์นาม
 
1. นางสมบูรณ์  สิมัยนาม
2. นางเพ็ญพักตร์  โสพัง
3. นายถาวร  โสมโมรา
4. นางสุกัญญา  ตุ้มทอง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานติมา  ศรีโมรส
 
1. นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายจตุรงค์  พรมศิริ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  สมนาค
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ทองปัญญา
4. เด็กชายณัฐพล  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงดาราพรรณ  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงธันยพร  พิกุลทอง
7. เด็กหญิงธิตินันท์  โลนุช
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันสด
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุ่นกุล
10. เด็กชายเจษฎากร  พันบุดดี
 
1. นายปัญญา  กรอบไธสง
2. นายถาวร  โสมโมรา
3. นางเพ็ญพักตร์  โสพัง
 
6 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 80 ทอง 15 1. เด็กหญิงธิติพร   วิยาสิงห์
2. เด็กชายวราวุธ   ปิตรักเษา
 
1. นางสาวปวีณา  สังข์สาลี
2. นายปัญญา  กรอบไธสง
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  พุทธระสุ
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามฤาชัย
3. เด็กชายณัฐภูมิ  นาคเครือ
4. เด็กหญิงทัศนีย์วรรณ  บุญจันทร์
5. เด็กชายธีระศักดิ์  บุตรเพชร
6. เด็กหญิงภัทรพร  กลิ่นจันทร์
7. เด็กหญิงเมตตา  ชาติเนตร
 
1. นางสุกัญญา  ตุ้มทอง
2. นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น
3. นางเพ็ญพักตร์  โสพัง
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามฤาชัย
 
1. นางสุกัญญา  ตุ้มทอง