สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาพืด สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงกานติมา  ศรีโมรส
 
1. นางสาวสุพรรณณี  กลางกั้น
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ป.1-ป.6 73 เงิน 6 1. เด็กชายจตุรงค์  พรมศิริ
2. เด็กชายจีรศักดิ์  สมนาค
3. เด็กหญิงณัฏฐธิดา   ทองปัญญา
4. เด็กชายณัฐพล  บุญจันทร์
5. เด็กหญิงดาราพรรณ  โพธิ์เงิน
6. เด็กหญิงธันยพร  พิกุลทอง
7. เด็กหญิงธิตินันท์  โลนุช
8. เด็กหญิงศิริวรรณ  จันสด
9. เด็กหญิงสุดารัตน์  สุ่นกุล
10. เด็กชายเจษฎากร  พันบุดดี
 
1. นายปัญญา  กรอบไธสง
2. นายถาวร  โสมโมรา
3. นางเพ็ญพักตร์  โสพัง
 
3 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 74 เงิน 10 1. เด็กหญิงจารุวรรณ  นามฤาชัย
 
1. นางสุกัญญา  ตุ้มทอง