สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 55.75 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงพัชรีภีณ์  สิงห์เจริญ
2. เด็กหญิงสุธีมนต์  วงษา
3. เด็กหญิงอภิรดี  พาหา
 
1. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรรศนะ  กมล
2. เด็กหญิงปรียาพร  บุญเปลื้อง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนจันทร์
4. เด็กชายภคพงษ์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงสิริมา  สายทะโชติ
 
1. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
2. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุจริต
2. เด็กหญิงพรนภา  สระแก้ว
3. เด็กหญิงพัชริดา  สระแก้ว
4. เด็กชายสมเกียรติ์  พาหา
5. เด็กหญิงอัญชนา  แก้วเนตร
 
1. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มะรินทา
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงไอริสา  สมเภา
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุจริต
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  สระแก้ว
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางบุญยัง  ธรรมนาม
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ย่างหาร
2. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีด้วง
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางสาวกัลยา  สระแก้ว
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุชจรี  บริสุทธิ์
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเปลื้อง
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วรรณหา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ลุนคำ
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางสาวสมหมาย  สระแก้ว
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายสุรยุทธ  สระแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  สมเภา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นายพรรณศักดิ์  นามพรม
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธานี  วรรณหา
2. เด็กชายอานนท์  ทองคำ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เหลาคม
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นายยรรยง  สระแก้ว
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวิมล  สระแก้ว
 
1. นางสาวพชรบงกษ  สัตย์แสง
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระเดช  สระแก้ว
 
1. นางสาวพชรบงกษ  สัตย์แสง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงพนิดา  สระแก้ว
 
1. นางสาวพชรบงกษ  สัตย์แสง
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สระศรีโพธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สถิตสุข
3. เด็กชายศุุทธสิน  น้ำกระจาย
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิเศษรัตน์
5. เด็กชายสุพิชัย  จิตเจริญ
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสมหมาย  สระแก้ว
2. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
3. นางบุญยัง  ธรรมนาม
 
16 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชราณี  สิงห์เจริญ
2. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีด้วง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   เสนสอน
2. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  ทามะดา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สงวนทรัพย์
3. เด็กชายเมธี  โพธิ์พัด
 
1. นายสมพงษ์  บุญสิทธิ์
2. นายวันชัย  พลพา