สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 72 เงิน 12 1. เด็กหญิงไอริสา  สมเภา
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
 
2 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงพัชราณี  สิงห์เจริญ
2. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีด้วง
 
1. นางสาวรัตนาภรณ์   เสนสอน
2. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่