สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาจญา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 85.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายทรรศนะ  กมล
2. เด็กหญิงปรียาพร  บุญเปลื้อง
3. เด็กหญิงพรพรรณ  รัตนจันทร์
4. เด็กชายภคพงษ์  สระแก้ว
5. เด็กหญิงสิริมา  สายทะโชติ
 
1. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
2. นางสาวกุหลาบ  สวัสดี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงจุฑารัตน์  สุจริต
2. เด็กหญิงพรนภา  สระแก้ว
3. เด็กหญิงพัชริดา  สระแก้ว
4. เด็กชายสมเกียรติ์  พาหา
5. เด็กหญิงอัญชนา  แก้วเนตร
 
1. นายสุทัศน์  โพธิ์ดู่
2. นางสาวรัตนาภรณ์  เสนสอน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันรวม "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 80 ทอง 5 1. เด็กหญิงกุลสตรี  มะรินทา
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 13 1. เด็กหญิงณัฐพร  สุจริต
2. เด็กหญิงทิพธัญญา  สระแก้ว
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางบุญยัง  ธรรมนาม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 84 ทอง 5 1. เด็กหญิงยิ่งลักษณ์  ย่างหาร
2. เด็กหญิงสุปรีดา  ศรีด้วง
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางสาวกัลยา  สระแก้ว
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญารัตน์  บุญเปลื้อง
2. เด็กหญิงกัลยาลักษณ์  วรรณหา
3. เด็กหญิงอาภัสรา  ลุนคำ
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นางสาวสมหมาย  สระแก้ว
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายสุรยุทธ  สระแก้ว
2. เด็กชายอนุชา  สมเภา
3. เด็กหญิงเพชรรัตน์  ชัยสิทธิ์
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นายพรรณศักดิ์  นามพรม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กชายธานี  วรรณหา
2. เด็กชายอานนท์  ทองคำ
3. เด็กชายเรืองศักดิ์  เหลาคม
 
1. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
2. นายยรรยง  สระแก้ว
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86 ทอง 5 1. เด็กหญิงสุวิมล  สระแก้ว
 
1. นางสาวพชรบงกษ  สัตย์แสง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจีระเดช  สระแก้ว
 
1. นางสาวพชรบงกษ  สัตย์แสง
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 86 ทอง 4 1. เด็กชายคฑาวุฒิ  สระศรีโพธิ์
2. เด็กชายวรวุฒิ  สถิตสุข
3. เด็กชายศุุทธสิน  น้ำกระจาย
4. เด็กชายสิทธิศักดิ์  วิเศษรัตน์
5. เด็กชายสุพิชัย  จิตเจริญ
6. เด็กชายเฉลิมเกียรติ์  ศรีแก้ว
 
1. นางสาวสมหมาย  สระแก้ว
2. นายสุทิน  เอี่ยมภูงา
3. นางบุญยัง  ธรรมนาม
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 89 ทอง 5 1. เด็กชายกฤษดา  ทามะดา
2. เด็กชายธีรศักดิ์  สงวนทรัพย์
3. เด็กชายเมธี  โพธิ์พัด
 
1. นายสมพงษ์  บุญสิทธิ์
2. นายวันชัย  พลพา