สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชาญชัย  แสนดี
 
1. นางประยูร  พุทธชาติ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายชาญชัย  แสนดี
 
1. นางประยูร  พุทธชาติ
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.99 ทองแดง 5 1. เด็กชายมานะ  ศรีสุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  โพธิไชย
 
1. นางพิสมัย  ตลับทอง
2. นายมาโนช  คงทรัพย์
 
4 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงปรารถนา  ดีสถาน
2. เด็กหญิงสุวนันท์  สอนโพนงาม
 
1. นางศิริพร  สานันท์
2. นางพิสมัย  ตลับทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สีสันงาม
 
1. นางสุวัฒนา  นามบุรี
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 78.67 เงิน 10 1. เด็กชายธีรพัชร  มีสูง
 
1. นางสุวัฒนา  นามบุรี
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัชร  มีสูง
 
1. นางสุวัฒนา  นามบุรี
 
8 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายเขมรินทร์  สีสันงาม
3. เด็กชายเทวัน  แสนดี
 
1. นายมาโนช  คงทรัพย์
2. นางพิสมัย  ตลับทอง