สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 65 ทองแดง 10 1. เด็กชายชาญชัย  แสนดี
 
1. นางประยูร  พุทธชาติ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 63.99 ทองแดง 5 1. เด็กชายมานะ  ศรีสุข
2. เด็กชายไชยวัฒน์  โพธิไชย
 
1. นางพิสมัย  ตลับทอง
2. นายมาโนช  คงทรัพย์