สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอาคุณ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 82.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงสุชาดา  สีสันงาม
 
1. นางสุวัฒนา  นามบุรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพัชร  มีสูง
 
1. นางสุวัฒนา  นามบุรี
 
3 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์บังคับมือ ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภณัฐ  แสวงทรัพย์
2. เด็กชายเขมรินทร์  สีสันงาม
3. เด็กชายเทวัน  แสนดี
 
1. นายมาโนช  คงทรัพย์
2. นางพิสมัย  ตลับทอง