สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นายทวีชัย  คำหมาย
 
1. นายอำพันธ์  โสภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายสิริพงศ์  เอื้อนไธสง
2. เด็กชายสุรนาถ  ชั้นดี
 
1. นายอำพันธ์  โสภักดี
2. นางสาวพวงเพ็ชร  สายจีน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 69 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงพัชราภา    แก้วธานี
2. เด็กชายมนูญ  เนื้อทองงาม
3. นางสาวสุภาวดี   สนโครก
 
1. นางถนิมรักษ์   วังภูงา
2. นายคุณากร  วังภูงา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงณัฐชยา   เยาวะศรี
2. เด็กหญิงนันทกานต์   ลายสุขัง
3. เด็กหญิงรวิสรา   ไชยวรรณ
 
1. นายเพชร   ไทยโสภา
2. นางนารีรัตน์   ศิลป์ศิริวานิชย์
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 83 ทอง 4 1. เด็กชายธนวัฒน์   เอื้อนไธสง
2. เด็กชายสุทธิพงษ์  นามสุข
3. นางสาวอารียา  รงค์ทอง
 
1. นางถนิมรักษ์   วังภูงา
2. นายคุณากร   วังภูงา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.1-ป.3 86 ทอง 11 1. เด็กหญิงฉันท์สินี    โพธิสุทธ์
2. เด็กหญิงณัฐญาดา   มาลาศรี
3. เด็กหญิงบุษบาวรรณ   ทาศรี
4. เด็กหญิงพิชญานันท์   อ่อนศิลา
5. เด็กหญิงมนัสชนก   เศษศรี
 
1. นายคุณากร   วังภูงา
2. นางประหยัด  พวงศรี
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปล ป.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายกฤตยชณ์  ชุนเกษา
2. เด็กชายขวัญชัย  สิงห์สนั่น
3. นางสาวประสิตา  บุญครอง
4. นางสาวภัทรวดี  อานไธสง
5. เด็กชายรัตนพล  พลมีสัก
6. เด็กหญิงวาสนา  น้อยอาสา
7. นางสาววิการดา  มณี
8. นางสาวสุวัจนีย์  หอมหวล
9. เด็กชายอดิศักดิ์  ปะวะเค
10. นางสาวอัจฉรา  ภู่สวัสดิ์
 
1. นายทรงศักดิ์  ศิลป์ศิริวานิชย์
2. นางนารีรัตน์  ศิลป์ศิริวานิชย์
3. นางสาวพวงเพ็ชร  สายจีน
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายภูธเนศ   มณฑา
 
1. นายสมโภค   ภาคคำ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 87.34 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุริยา   จิตรแก้ว
 
1. นางนิ่ม  ศรีละออง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายรณภพ   ไกรงาม
2. เด็กหญิงสุภาพร   แสงละออ
 
1. นางอุทัยวรรณ   บาคาล
2. นางสาวกัญญาพัชร  ถาพรผาด
 
11 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนฤมล  ศรีเทศ
2. เด็กหญิงปิยาณี  ผลสง่า
3. เด็กหญิงภัทรพร  มาอาสา
 
1. นางนิ่ม  ศรีละออง
2. นางสุภา  โพธิ์แก้ว
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงณัฐชา   ป้องคำมี
2. เด็กหญิงพัชราภา   แก้วธานี
3. เด็กหญิงภัสสร   มาตรทอง
 
1. นางบัวขาว  พรหมสุรินทร์
2. นายวิฑูรย์  พรหมสุรินทร์