สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านอ้อตลิ่งชัน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. นายทวีชัย  คำหมาย
 
1. นายอำพันธ์  โสภักดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 75 เงิน 5 1. นายสิริพงศ์  เอื้อนไธสง
2. เด็กชายสุรนาถ  ชั้นดี
 
1. นายอำพันธ์  โสภักดี
2. นางสาวพวงเพ็ชร  สายจีน
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 6 1. นายภูธเนศ   มณฑา
 
1. นายสมโภค   ภาคคำ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ม.1-ม.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายรณภพ   ไกรงาม
2. เด็กหญิงสุภาพร   แสงละออ
 
1. นางอุทัยวรรณ   บาคาล
2. นางสาวกัญญาพัชร  ถาพรผาด