สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเหล่าม่วง โนนตาล สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กหญิงพิราวรรณ์  อัครญาณพัมธ์
2. เด็กหญิงสุนิสา  ดีแท้
3. เด็กหญิงเพ็ญนภา  สืบสะอาด
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
2. นายพีระพจน์  สุโข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กชายจิตกร  โชคเชี่ยววงศ์
2. เด็กชายวีรศักดิ์  ภักดิ์ใส
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
2. นายพีระพจน์  สุโข
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 73.29 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายทรงพล  เชิดชาย
2. เด็กชายธีรวัฒน์  ขันติวงศ์
 
1. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
2. นายเสริมศักดิ์  ศรีงาม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กหญิงจินดารัตน์  โถทอง
2. เด็กชายธนวัฒน์  หวังสุข
3. เด็กหญิงนิภาลักษณ์  เชื้อชัย
 
1. นายพีระพจน์  สุโข
2. นายชัยยุธ  นาเมืองรักษ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  จันทอง
 
1. นางนิรมล  บุตรจันทร์
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอรอุมา  โถทอง
2. เด็กชายอาทิตย์  แจ้งสว่าง
 
1. นางนิรมล  บุตรจันทร์
2. นายเสริมศักดิ์  ศรีงาม