สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหาญฮี สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงสุุพิชญา  สุขสอน
 
1. นางวิจิตรา  สายสมบัติ
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจันทร์จำรัสพร  พลายด้วง
2. เด็กชายธนาธิป  อุปสิทธิ์
3. เด็กหญิงพรวิมล  ละคร
4. เด็กหญิงพิชชาพร  นธีนาม
5. เด็กชายภูชิต  สิงห์นุช
6. เด็กหญิงรุ่งนภา  ผาโท
7. เด็กหญิงฤทัยพัชร  พุ่มพันธ์
8. เด็กหญิงวนิศรา  ละคร
9. เด็กหญิงวรัญญา  จำนงค์ลักษณ์
10. เด็กหญิงวลัยลักษณ์  บัวศรี
11. เด็กชายวัชรพงษ์  กุลวงค์
12. เด็กหญิงวิไลวรรณ  กล้าหาญ
13. เด็กหญิงอรทัย  หาญมานพ
14. เด็กหญิงอรนิภา  หนูนบ
15. เด็กหญิงอรอนงค์  กุลพันธ์
 
1. นางสาวปิยะพร  เทพมณี
2. นางสาวจิตรา  ศรีบาล
3. นายประสิทธิ์  บุษบา
4. นางเรืองศิลป์  สามี
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงอารียา  หวังโสม
 
1. นางสุรภี  บุษบา
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงรจนา  หงษ์อ่อน
 
1. นางสาวธนพร  บุษบา
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 80 ทอง 4 1. เด็กชายจามร  พันธ์หนองแห้ว
2. เด็กหญิงชญาดา  นนท์ศิลา
3. เด็กชายสุรศักดิ์  สวัสดิผล
 
1. นางศรัญยา  แสงราม
2. นางพิศนภา  วรวัฒน์
 
6 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายพลพล  ประกิ่ง
2. เด็กหญิงวิไลพร  ลัดดาทอง
 
1. นางศรัญยา  แสงราม
2. นางสาวจิตรา  ศรีบาล
 
7 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 76 เงิน 12 1. เด็กชายสิทธิชัย  ศรีบาล
 
1. นายนิรุตติ์  แก้วโพนงาม
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กชายสุริยา  บุญรัตน์
 
1. นางสาวจิตรา  ศรีบาล