สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านขะยูง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 9 1. เด็กหญิงนัฐตญา  ภูวิชัย
 
1. นางอรวรรณ  ดีอ้อม
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 75 เงิน 10 1. เด็กชายกฤษณกรณ์  ผมพันธ์
2. เด็กชายจตุรภัทร  โพธิเสน
3. เด็กชายธีรภัทร  ยงยุทธ
4. เด็กชายนรินทร์  ทำดี
5. เด็กชายวีรวัฒน์  ศรีวัง
6. เด็กชายอนุวัฒน์  นามทอง
 
1. นายนพรชัย  ทองดี
2. นายนัฐพงษ์  จันทร์หอม
3. นางสาวฐิดาภา  ครุฑสุวรรณ์
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 86 ทอง 12 1. เด็กหญิงณัฐพร  วงศ์วิลา
2. เด็กหญิงบุญญารัตน์  สมศรี
3. เด็กชายประเสริฐ  งามทรัพย์
 
1. นางสาวฐิดาภา  ครุฑสุวรรณ์
2. นายนัฐพงษ์  จันทร์หอม