สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสมัญชญา  ปาโสม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมลพร  ฉิมเลิศ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายปรเมศ  เชิงหอม
2. เด็กชายมารุต  ชมชื่น
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินธรรมมา
2. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  บุรมย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินธรรมมา
2. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. นายตะวัน  โสภาพ
 
1. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.09 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองสะอาด
2. เด็กชายศาสตราวุฒิ  สานุสันต์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พิศิลป์
 
1. นางโสภา  เหลาฉลาด
2. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทับทิม  เจนกลาง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงสุวิชชา  ผะอบเหล็ก
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงวนิดา  โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงวิรุชิตา  จันทะพันธ์
3. เด็กหญิงเนตรฤทัย  ทองมา
 
1. นางโสภา  เหลาฉลาด
2. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  จันทะวี
2. เด็กหญิงสำราญ  แก้วกัน
3. นางสาวเอมิกา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.94 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนรินทร์ทร  คุณเลิศ
2. เด็กชายวรรณภูมิ  สุขเป็ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินธรรมมา
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทะวี
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนันตศิลป์
 
1. นายคทายุทธ์  เนาว์ประดิษฐ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายคทายุทธ์  เนาว์ประดิษฐ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. นางสาวชลดา  ชมภู
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ประโคทานัง
 
1. นายปิ่น  จันทะหมุด
2. นางนิธินันท์  จันทะหมุด
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 -1 - 1. นายตะวัน  โสภาพ
 
1. นายคทายุทธ์  เนาว์ประดิษฐ์
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 10 1. เด็กชายโยธิน  ธรรมเจริญ
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงไอริณดา  สิทธินาม
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวสมัชญา  ปาโสม
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. นายเมธา  ชื่นจิตร
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอรินดา  สิทธินาม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงเอมิกา  สุขประเสริฐ
 
1. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวกนิษฐา  สำนัก
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิชญ์ประภา  ฉันทลุนัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  สำนัก
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  บุรมย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  สำนัก
 
25 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพันธ์  บัวผัน
 
1. นางทองศิลป์  ร่วมยอด
 
26 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชาญชัย  เดชหนองหว้า
2. เด็กหญิงหฤทัย  กลิ่นเกษร
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นายธีรพงษ์  วงษ์ภักดี
 
27 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายจีระศักดิ์  รอดเกตุกุล
2. เด็กชายพลภัทร  เกษร
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นายธีรพงษ์  วงษ์ภักดี
 
28 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายกฤษฎากร  นิลผาย
 
1. นายรัตน์ชัย  ยอดสิงห์
 
29 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายประวัติ  อุดหนุนชาติ
 
1. นายอิสรภาพ  เพียรเสมอ
 
30 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอลิษา  สระประทุม
 
1. นางทองศิลป์  ร่วมยอด
 
31 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายจารุพัฒน์  บัวสระ
2. เด็กชายธนพล  ไผ่แก้ว
3. เด็กชายโชคชัย  สุขเหลือง
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
32 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายวรรณภูมิ  สุขเป็ง
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สิทธินาม
3. เด็กชายศักดิ์ชนกฤษ  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
2. นายธีรพงษ์  วงษ์ภักดี
 
33 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐฏิกานต์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายวันเลิศ  จันทร์แดง
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นายจักรกษณ์  อินธรรมมา