สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 9 1. นายตะวัน  โสภาพ
 
1. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 56.09 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายจีรวัฒน์  ทองสะอาด
2. เด็กชายศาสตราวุฒิ  สานุสันต์
3. เด็กหญิงอัญชิสา  พิศิลป์
 
1. นางโสภา  เหลาฉลาด
2. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 56.94 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายนรินทร์ทร  คุณเลิศ
2. เด็กชายวรรณภูมิ  สุขเป็ง
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินธรรมมา
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 47 เข้าร่วม 6 1. เด็กชายชาญชัย  เดชหนองหว้า
2. เด็กหญิงหฤทัย  กลิ่นเกษร
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นายธีรพงษ์  วงษ์ภักดี