สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกนกอร  โพธิ์อุดม
2. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  บุรมย์
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินธรรมมา
2. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงทับทิม  เจนกลาง
2. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
3. เด็กหญิงสุวิชชา  ผะอบเหล็ก
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงอุทัยทิพย์  บุรมย์
 
1. นางสาวกนิษฐา  สำนัก
 
4 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายจีระศักดิ์  รอดเกตุกุล
2. เด็กชายพลภัทร  เกษร
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นายธีรพงษ์  วงษ์ภักดี
 
5 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 63 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงณัฐฏิกานต์  ชื่นจิตร
2. เด็กชายวันเลิศ  จันทร์แดง
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นายจักรกษณ์  อินธรรมมา