สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านเอาเรื่อง (อ่านในใจ) ม.1-ม.3 77 เงิน 11 1. เด็กหญิงสมัญชญา  ปาโสม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กหญิงพิมลพร  ฉิมเลิศ
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 73 เงิน 12 1. เด็กชายปรเมศ  เชิงหอม
2. เด็กชายมารุต  ชมชื่น
 
1. นายจักรกฤษณ์  อินธรรมมา
2. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน 7 1. เด็กหญิงปิยธิดา  เวฬุวนารักษ์
 
1. นายคทายุทธ์  เนาว์ประดิษฐ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 79.67 เงิน 10 1. เด็กชายโยธิน  ธรรมเจริญ
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 78 เงิน 13 1. เด็กหญิงไอริณดา  สิทธินาม
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายเมธา  ชื่นจิตร
 
1. นางสาวกนิษฐา  สำนัก
 
8 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 73 เงิน 14 1. เด็กชายกฤษฎากร  นิลผาย
 
1. นายรัตน์ชัย  ยอดสิงห์
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายประวัติ  อุดหนุนชาติ
 
1. นายอิสรภาพ  เพียรเสมอ
 
10 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน 4 1. เด็กหญิงอลิษา  สระประทุม
 
1. นางทองศิลป์  ร่วมยอด