สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนไตรคามวิทยา สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ป.4-ป.6 82 ทอง 9 1. เด็กหญิงวนิดา  โปร่งจิตร
2. เด็กหญิงวิรุชิตา  จันทะพันธ์
3. เด็กหญิงเนตรฤทัย  ทองมา
 
1. นางโสภา  เหลาฉลาด
2. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนภา  จันทะวี
2. เด็กหญิงสำราญ  แก้วกัน
3. นางสาวเอมิกา  สุขประเสริฐ
 
1. นางสาวนงค์เยาว์  วันทรวง
2. นางโสภา  เหลาฉลาด
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงรินรดา  จันทะวี
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 88 ทอง 8 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  อนันตศิลป์
 
1. นายคทายุทธ์  เนาว์ประดิษฐ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 87 ทอง 9 1. นางสาวชลดา  ชมภู
2. เด็กหญิงประภาภรณ์  ประโคทานัง
 
1. นายปิ่น  จันทะหมุด
2. นางนิธินันท์  จันทะหมุด
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. นางสาวสมัชญา  ปาโสม
 
1. นางยุพาพร  โสภาพ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงไอรินดา  สิทธินาม
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงพิชญ์ประภา  ฉันทลุนัย
 
1. นางสาวกนิษฐา  สำนัก
 
9 ปฐมวัย การวาดภาพระบายสีด้วยสีเทียน ปฐมวัย 82 ทอง 6 1. เด็กชายธีรพันธ์  บัวผัน
 
1. นางทองศิลป์  ร่วมยอด
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 84 ทอง 6 1. เด็กชายจารุพัฒน์  บัวสระ
2. เด็กชายธนพล  ไผ่แก้ว
3. เด็กชายโชคชัย  สุขเหลือง
 
1. นางไกรวัล  วุฒิยาสาร
2. นางวันนา  สุวรรณพันธ์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กชายวรรณภูมิ  สุขเป็ง
2. เด็กชายวรฤทธิ์  สิทธินาม
3. เด็กชายศักดิ์ชนกฤษ  กลิ่นเกษร
 
1. นางสาวเบญจวรรณ  เหลาคำ
2. นายธีรพงษ์  วงษ์ภักดี