สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวงัว สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภท 1 ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชยาภรณ์  ป้องคำสิงห์
2. เด็กหญิงพิมพ์ขวัญ  พันธ์มณี
3. เด็กหญิงอัจฉรา  เสน่หา
 
1. นางสำลี  ทวีสาร
2. นางรัชดาวัลย์  ไหมทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 83 ทอง 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  แสนสิทธิ์
2. เด็กหญิงพรรัตนา  แสงทอง
3. เด็กชายภาณุวัฒน์  รองราช
 
1. นางรัชดาวัลย์  ไหมทอง
2. นางสำลี  ทวีสาร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนฤทัย  ท่อนทอง
 
1. นางอุไรวรรณ์  จันทา
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กชายสมชาย  สำอางค์
 
1. นางมยุรี  สุพรหม
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกฤติยาภรณ์  สีโสภา
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายธีรศักดิ์  ทองแท่ง
 
1. นางปิยะนุช  บุญเพ็ง
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจุรีรัตน์  ภักดี
2. เด็กหญิงทัศนีย์  เพ็งพินิจ
3. เด็กหญิงบุษกร  สอนสระคู
4. เด็กหญิงพรชนก  นามทอง
5. เด็กหญิงพรประวี  ทองคำ
6. เด็กหญิงฟาติมา  วันทุมมา
7. เด็กหญิงอมิตา  วุฒิยา
8. เด็กหญิงอรยา  เขียวเงิน
 
1. นายประทีป  พรหมประเสริฐ
2. นายสมมา  นามสว่าง
3. นายวินัย  ศรีงาม