สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหมากมี่ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอมราวดี  ทองมาก
 
1. นางบุญครอง  โสสิงห์
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกัลยา  กล้าพร้อม
2. เด็กชายกีรติ  ศรีแก้ว
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  พลกล้า
4. นายนพดล  จันทร์งาม
5. เด็กหญิงนันทพร  โถทอง
6. เด็กหญิงบัณฑิตา  สุขสนิท
7. เด็กหญิงพลอยไพลิน  จาระนัย
8. นางสาวพิจิตรา  วนิชพงษ์
9. นางสาววราพรรณ  พรมมี
10. นางสาวศุภลักษณ์  จุลเสริม
11. เด็กชายสาธิต  ทองมาก
12. เด็กหญิงสุดารัตน์  นวลแก้ว
13. เด็กหญิงสุวิมล  ทองมาก
14. เด็กหญิงอัจฉรา  ทองมาก
15. เด็กหญิงเบญจวรรณ  พงษ์วิจิตร
 
1. นายสัมฤทธิ์  เพ็งประสิทธิพงศ์
2. นางวราวัลย์  คำดี
3. นางศรีสุดา  แสนกล้า
4. นางประภา  ละเมียดดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 89 ทอง 6 1. เด็กชายกันต์ธีร์  จันลา
2. เด็กชายภควัตร  ทองมาก
 
1. นางสุวรรณา  มาลีหวล
2. นางสุพรรณี  ชัยนิคม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิดาดง  วงศรีเขา
2. นางสาวปวีณา  ทองมาก
 
1. นางสุวรรณา  มาลีหวล
2. นางสาวอาริสา  คงนุรัตน์
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 88 ทอง 6 1. นายนายธนาทิป  ทองมาก
2. นายประชิต  ทองมาก
3. นายศรัณย์  เมตไธสง
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นางสุวรรณา  มาลีหวล
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปนัดดา  อินทโชติ
2. เด็กหญิงศศิมา  ทองมาก
3. เด็กหญิงสุนารัตน์  ทองมาก
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นางสุวรรณา  มาลีหวล
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจีรศักดิ์  ทองมาก
2. เด็กชายณัชพล  ทองมาก
3. เด็กหญิงปัญญารัตน์  จุลเสริม
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นายสุรสิทธิ์  แก้วอินทร์
 
8 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 89 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุลจิรา  แก้ววันทา
2. เด็กหญิงวงศ์ทอง  ทองมาก
3. เด็กหญิงวันนิสา  ทองมาก
 
1. นางสุวรรณา  มาลีหวล
2. นางวัฒนา  แก้วสาย
 
9 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปุญมนัส  แววดี
 
1. นางสุวรรณา  มาลีหวล
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 8 1. เด็กชายรังสิมันต์  ทองมาก
2. เด็กชายศรัณย์  บัวซ้อน
3. เด็กชายสมชัย  ทองมาก
 
1. นางสุวรรณา  มาลีหวล
2. นายธวัช  นาคกระแสร์
 
11 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงบุญศิริ  บุญปก
2. เด็กหญิงสิริวิมล  บุบพันธ์
3. เด็กชายสุริยา  พิชัย
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นางศรีสุดา  แสนกล้า
 
12 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 82 ทอง 7 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  แก้วจรัญ
2. เด็กหญิงปิยดา  ชัยวิเศษ
3. เด็กหญิงมาลีรัตน์  บรรลุดี
 
1. นายธวัช  นาคกระแสร์
2. นางสุวรรณา  มาลีหวล