สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงอภิญญา  สมวงษ์
 
1. นายพิกุล  กะการดี
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรพจน์  พรหมบุตร
 
1. นายบุญเลิศ  ประวะภูโต
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปริญญา  ดาศรี
 
1. นายบุญเลิศ  ประวะภูโต
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเหมาะ
 
1. นางลัดดา  สุขแสวง