สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอียอ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพีระพันธ์  เต็มปักษี
 
1. นางพรรณี  ประวะภูโต
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทองแม้น
 
1. นางพรรณี  ประวะภูโต
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายต้นธง  แสงสี
2. เด็กชายสารัช  ผิวจันทร์สด
 
1. นางอุบล  งามเนตร
2. นายสมพงษ์  กิ่งเกตุ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงปาริชาติ  ยอดสิงห์
2. เด็กหญิงยุวดี  ครองสัตย์
 
1. นางอุบล  งามเนตร
2. นายสมพงษ์  กิ่งเกตุ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายทศพร  เอนกดี
2. เด็กชายรัฐภูมิ  พันธ์หินกอง
3. เด็กชายศิริศักดิ์  บุญเพิ่ม
 
1. นายสมพงษ์  กิ่งเกตุ
2. นางอุบล  งามเนตร
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายจิรกาล  กิ่งเกตุ
2. เด็กหญิงชนากานต์  ทองแม้น
3. เด็กชายณัฐพงษ์  วงษ์ศรีแก้ว
 
1. นายสมพงษ์  กิ่งเกตุ
2. นางอุบล  งามเนตร
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 88.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 84.67 ทอง 5 1. เด็กหญิงสิลินทิพย์  โพนทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปานทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจักรพงษ์  ผาบจันดา
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์ล้ำ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอินทิรา  ปานทอง
 
1. นางสาวสุปราณี  จันทร์ล้ำ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิกิจ  ลาทอง
 
1. นางบุญเลี้ยง  ลาลุน
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการพูดภาษาอังกฤษ Impromptu Speech ป.4-ป.6 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงอรัญญา  บุญเหมาะ
 
1. นางลัดดา  สุขแสวง
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันการเล่านิทาน (Story Telling) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงสาวิตรี  ดาศรี
 
1. นางลัดดา  สุขแสวง
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันตอบปัญหาอาเซียน (ASEAN Quiz) ป.4-ป.6 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชาคริต  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงศราลักษณ์  ขันโนนเขวา
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายฉัตรดนัย  ทองแม้น
2. เด็กหญิงศราลักษณ์  ขันโนนเขวา
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
17 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต  พงษ์สะพัง
2. เด็กหญิงธิติมา  เงางาม
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
2. นายอาทิตย์  สุขประเสริฐ
 
18 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันซูโดกุ ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุรชัย  สาพันธ์
 
1. นางสาวรัชณี  ยอดสิงห์
 
19 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 84 ทอง 4 1. เด็กหญิงชาลิสา  วิบูลเพ็ง
2. เด็กชายวุฒิชัย  เชิดชู
 
1. นางอาทิตย์  สุขประเสริฐ
2. นายอดิศักดิ์  บุญมาก