สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองอีดำ สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการอ่านออกเสียงและจับใจความสำคัญ ป.1-ป.3 71 เงิน 8 1. เด็กหญิงกฤษณา  ลักขษร
 
1. นางพิศมัย  ลักขษร
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 79.67 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญสุดา  ทรัพย์คง
 
1. นางอธิกา  ชาญศรี
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงอนงค์  ชนุชรัมย์
 
1. นางอธิกา  ชาญศรี