สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหิน สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 85 ทอง 10 1. เด็กหญิงกาญจน์มณี  สร้อยทอง
 
1. นางเบญจพร  ศรีใหญ่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายวันพิชิต  ศรีทะโร
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตภาส  ปิยะวงค์
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 97.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายคธาวุฒิ  ยอดไธสง
2. เด็กชายธิวา  ละพันธ์
 
1. นายประเสริฐ  เกตุโสระ
2. นางณัฐชยา  ประสมศรี
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 80 ทอง 15 1. เด็กชายดรัณภพ  สร้อยทอง
2. เด็กชายสุริยะชัย  กำหยุก
3. เด็กชายอภิชัย  เกตุศิริ
 
1. นางสมบูรณ์  ศรีทะโร
2. นางสาวอารีรัตน์  วรรณวงศ์
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กหญิงกาญจน์มณี  สร้อยทอง
 
1. นางณัฐชยา  ประสมศรี
 
7 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน Cross word ป.1-ป.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกาญจน์มณี  สร้อยทอง
2. เด็กหญิงอลิษา  จันจิตร
 
1. นางเบญจพร  ศรีใหญ่
2. นางสาววลัยลักษณ์  ธรรมาวชิรานนท์
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขัน A Math ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤษณะ  ชัยภูมิ
2. เด็กชายอภิลักษณ์  ขาวภา
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
2. นางเดือนเพ็ญ  ผดุงเจริญ
 
9 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันคำคม ป.1-ป.6 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงเพรียวรุจี  ผดุงเจริญ
2. เด็กหญิงโสรญา  พรหมชาติ
 
1. นายเฉลิม  เสาเวียง
2. นางเดือนเพ็ญ  ผดุงเจริญ
 
10 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 85 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพันธ์  ประทีป ณ ถลาง
2. เด็กชายอธิชาติ  สุขบท
 
1. นางณัฐชยา  ประสมศรี
2. นางเบญจพร  ศรีใหญ่