สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองหลวง สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการแต่งบทร้อยกรอง กาพย์ยานี ๑๑ ป.4-ป.6 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  บุญตวง
2. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะลัยทอง
 
1. นางสาวสุกานดา  พุทธานุ
2. นางอมรรัตน์  ทีทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.1-ป.3 89 ทอง 5 1. เด็กหญิงวิสาศิริ  ยาเป็ง
 
1. นายไสว  สวัสดี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ป.4-ป.6 92 ทอง 5 1. เด็กชายพงศ์พนิช  สิมมาก
 
1. นายไสว  สวัสดี
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงจิรัชญา  ก้านแก้ว
2. เด็กหญิงภัทราวดี  พันบุดดี
3. เด็กหญิงรจนา  ผึ่งจันดุม
 
1. นายไสว  สวัสดี
2. นายสมบัติ  แก้วลอย
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 90 ทอง 7 1. เด็กชายณัฐนนท์  สวัสดี
2. เด็กหญิงปริญาภรณ์  ศรพรม
3. เด็กหญิงสุดารัตน์  แก้วลอย
 
1. นายไสว  สวัสดี
2. นายวีระวุธ  ช่อจำปาทอง
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 76 เงิน 14 1. เด็กหญิงอินธิรา  ภูมิไธสง
 
1. นายสมบัติ  แก้วลอย
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 87 ทอง 9 1. เด็กชายณัฐนนท์  สวัสดี
2. เด็กชายทรงวุฒิ  ช่อจำปา
3. เด็กหญิงปิยนุช  พรมคุณ
4. เด็กหญิงปิยะวรรณ  อนันตสุข
5. เด็กชายพงศ์พนิช  สิมมาก
6. เด็กชายพีระพัทธ์  มีศรี
7. เด็กหญิงรัชนีกร  คุณเลิศ
8. เด็กชายวิชญะ  ยาเป็ง
9. เด็กหญิงวิภาวรรณ  มะลัยทอง
10. เด็กหญิงสุจิตรา  แดงโสภา
 
1. นายสมบัติ  แก้วลอย
2. นางศศิธร  สุระ
3. นางสาวสุพัฒน์  อุดหนุน
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงอรสา  พิลา
 
1. นางอมรรัตน์  ทีทอง
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงวิชญดา  มะลัยทอง
2. เด็กหญิงศิริลักษณ์  เหลาคำ
3. เด็กหญิงสายธาร  แก้วจันดี
 
1. นายไสว  สวัสดี
2. นายสมบัติ  แก้วลอย
 
10 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจิรโชติ  พันบุดดี
2. เด็กชายวีระพล  ธาตุทอง
3. เด็กชายอิทธิพล  แก้วมรกต
 
1. นายไสว  สวัสดี
2. นางสาวธิติยา  สอนพรม