สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 48.61 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภกิจ  โสดามรรค
2. เด็กชายโกวิท  วงษา
 
1. นายประดิษฐชัย  สหุนัน
2. นางสุวิมล  คำทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 51.6 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายพลพล  ไชยโย
2. เด็กชายสมคิด  กระจ่างจิตต์
 
1. นางสุวิมล  คำทอง
2. นายประดิษฐชัย  สหุนัน
 
3 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันกิจกรรม Spelling Bee ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงวิลัยพร  สิงห์โตทอง
 
1. นางบุญฑริกา  เค้ากล้า