สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแวง (โนนนารายณ์) สพป. สุรินทร์ เขต ๒

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 64 ประจำปีการศึกษา 2557
ณ อำเภอสนม จังหวัดสุรินทร์
ระหว่าง วันที่ 8 ,10,11 เดือน ตุลาคมพ.ศ. 2557

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการเขียนเรียงความและคัดลายมือ ป.4-ป.6 75 เงิน 14 1. เด็กหญิงสุนิสา  วันหมัด
 
1. นายวสัน  จันทราช
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันพาทีสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรยา  ผ่องพักตร์
2. เด็กหญิงบุรินทร์  บุพพาจารย์
3. เด็กหญิงสุภาพร  เมืองกลาง
 
1. นางญาณี  พิหูสูตร
2. นายวสัน  จันทราช
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงวรรณา  วงษ์มา
 
1. นางพนิดา  ไชยพร
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงณัฏฐพร  ทาบโลหะ
2. เด็กหญิงพิมพ์วิมล  มาหล้า
3. เด็กหญิงสุกัญญา  วิชาแหลม
 
1. นางสุวิมล  คำทอง
2. นายธนากรณ์  จันทร์หง่อม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์(Science Show) ป.4-ป.6 75 เงิน 11 1. เด็กหญิงศุภลักษณ์  ท้าวกลาง
2. เด็กหญิงสุธิยา  สุขจิตต์
3. เด็กหญิงสุนิสา  วงษ์มา
 
1. นายวิบูลย์  คำทอง
2. นางสุวิมล  คำทอง
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 78 เงิน 8 1. เด็กหญิงสิริยากร  ทำทอง
2. เด็กชายอานันท์ทวีป  แสงทอง
3. เด็กหญิงอุไรพร  สุขเกิด
 
1. นายวิบูลย์  คำทอง
2. นางสุวิมล  คำทอง
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสลิลลา  กิจฉลอง
 
1. นางบุณฑริกา  เค้ากล้า
 
8 เรียนร่วม - คณิตศาสตร์ การแข่งขันศาสตร์คณิตในชีวิตประจำวัน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤติธี  วงศ์มา
2. เด็กหญิงธันยพร  นิชาญ
 
1. นางพนิดา  ไชยพร
2. นางสาวตรีทิพย์นิภา  สกุลลักษณ์